காளி

காளி

130.00

தொகுப்பின் 12 கதைகளும் சுயசிந்தனை கொண்ட பெண்களின் வாழ்வாகவும் அவர்கள் பார்வையிலான சமூக நட்புகளாகவும் சமூகம் குறித்த விமர்சனப் பார்வை கொண்டதாகவும் இருக்கின்றன.

In stock

SKU: 18054 Categories: , ,
Product ID: 2843

Description

தொகுப்பின் 12 கதைகளும் சுயசிந்தனை கொண்ட பெண்களின் வாழ்வாகவும் அவர்கள் பார்வையிலான சமூக நட்புகளாகவும் சமூகம் குறித்த விமர்சனப் பார்வை கொண்டதாகவும் இருக்கின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “காளி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *