மகாத்மாவும் அவரது இசமும்

மகாத்மாவும் அவரது இசமும்

75.00

காந்தியீசத்தை மதிப்பிடும் போது மார்க்சீஸ்ட்-லெனின் முதலாளி வார்கத்தின் தத்துவம் மற்றும் நடைமுறை என்ற வகையில் அதன் சாதக பாதக அம்சங்காளைக் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.சுதந்திர போரட்ட காலத்தின் ஏகப்த்திய எதிர்ப்பனாலும் சரி,அல்லது பூதான் இயக்கத்தின் போது நிலப்பிரபுத்துவ எதிர்ப்பாணாலும் சரி அல்லது1970களில் எததேசத்தித்திருக்கு எதிரான காலத்திலும் சரி காந்தியீசம் முறையே தேச சுதந்திரம்

In stock

SKU: 12254 Categories: ,
Product ID: 1608

Description

காந்தியீசத்தை மதிப்பிடும் போது மார்க்சீஸ்ட்-லெனின் முதலாளி வார்கத்தின் தத்துவம் மற்றும் நடைமுறை என்ற வகையில் அதன் சாதக பாதக அம்சங்காளைக் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.சுதந்திர போரட்ட காலத்தின் ஏகப்த்திய எதிர்ப்பனாலும் சரி,அல்லது பூதான் இயக்கத்தின் போது நிலப்பிரபுத்துவ எதிர்ப்பாணாலும் சரி அல்லது1970களில் எததேசத்தித்திருக்கு எதிரான காலத்திலும் சரி காந்தியீசம் முறையே தேச சுதந்திரம்

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மகாத்மாவும் அவரது இசமும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *