தமிழர் வளர்த்த தத்துவங்கள்

தமிழர் வளர்த்த தத்துவங்கள்

160.00

தமிழ் மண்ணில் ஆழக் காலூன்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தமிழ்த் தத்துவச் சிந்தனைகளை,தமிழ் மக்களின் உலக நோக்கை அது வளர்ந்தும்,சிதைந்தும்,சீர்பெற்றும்,சீர்கெட்டும் மாற்றங்களின் ஊடாக காலவெள்ளம் நீந்தி நம்மை வந்தடைந்திருக்திருக்கும் வரலாற்றை விளக்குகின்றார் தோழர்.தேவ பேரின்பன்.

In stock

SKU: 17353 Categories: ,
Product ID: 71

Description

தமிழ் மண்ணில் ஆழக் காலூன்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தமிழ்த் தத்துவச் சிந்தனைகளை,தமிழ் மக்களின் உலக நோக்கை அது வளர்ந்தும்,சிதைந்தும்,சீர்பெற்றும்,சீர்கெட்டும் மாற்றங்களின் ஊடாக காலவெள்ளம் நீந்தி நம்மை வந்தடைந்திருக்திருக்கும் வரலாற்றை விளக்குகின்றார் தோழர்.தேவ பேரின்பன்.

Additional information

Weight100 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழர் வளர்த்த தத்துவங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *