உருவாகும் உள்ளம், வழி கூறும் மூளை

உருவாகும் உள்ளம், வழி கூறும் மூளை

570.00

மனித மூளையின் செயல்பாடு கள் பற்றிச் சமீபக் காலத்தில் எழுந்து வரும் புதுப்புது சிந்தனைகள், அது போன்றதொரு எழுச்சி எனலாம். மூளை எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாகத் தற்போது அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. குறிப்பாக, மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மூளையின் செயல் பாடுகள் குறித்துப் பரவலாக ஆராயப்பட்டு, அறியப்பட்டு வருகிறது.

In stock

SKU: உருவாகும் உள்ளம், வழி கூறும மூளை Categories: ,
Product ID: 2110

Description

மனித மூளையின் செயல்பாடு கள் பற்றிச் சமீபக் காலத்தில் எழுந்து வரும் புதுப்புது சிந்தனைகள், அது போன்றதொரு எழுச்சி எனலாம். மூளை எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாகத் தற்போது அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. குறிப்பாக, மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மூளையின் செயல் பாடுகள் குறித்துப் பரவலாக ஆராயப்பட்டு, அறியப்பட்டு வருகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உருவாகும் உள்ளம், வழி கூறும் மூளை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *